Prověření pozemku před jeho nákupem či výstavbou je zásadní

Koupě pozemku pro výstavbu rodinného domu a také samotná následná stavba jsou z pohledu financí zásadním životním rozhodnutím. Před koupí stavebního pozemku je nutné důkladně prostudovat všechny okolnosti, které se vážou k dané parcele. Někdy to může být věcné břemeno.

Další kroky by měly směřovat na příslušný odbor územního plánování pro zjištění informací, co je na daném pozemku vůbec možné postavit.

 

Co je stavební pozemek

Pod pojmem stavební pozemek si lze představit parcelu, na které se dá realizovat například rodinný dům nebo jiná stavba plnící určitou funkci. Je nutné, aby také bylo vyřešeno, jakým způsobem se bude dát pozemek napojit například na místní komunikaci a inženýrské sítě. Před nákupem takového pozemku musí stavebník prověřit výše uvedené informace, neboť ne každá parcela nabízená k prodeji pod pojmem „stavební pozemek“ je na to vhodná. Dále je nutné prověřit, jestli se k dané parcele neváže nějaká podmínka formou věcného břemene.

 

Územní plán

Informace o tom, jestli je na pozemku možné postavit rodinný dům nebo chatu, se dozvíte po prostudování územního plánu dané obce nebo města. Územní plán bývá obvykle volně ke stažení na internetových stránkách daných lokalit. Po prostudování základních informací je také vhodné zamířit na místní odbor územního plánování. Zde se dozvíte také informace, jak by bylo vhodné rodinný dům umístit na pozemku s ohledem na nejbližší okolní zástavbu. Dozvíte se také, jak musí být dům odsazený od veřejného prostranství (chodníku nebo silnice). Jestli je na parcele možné postavit rodinný dům, se dozvíte z mapové části (koordinačního výkresu) územního plánu.

 

Regulativy pro rodinný dům

V textové části územního plánu jsou popsány podmínky, které definují různé parametry při návrhu tvarového a materiálového řešení rodinného domu.

 

Územní plán dané lokality může definovat:

  • materiálové řešení nosných konstrukcí stěn domu
  • materiálové a barevné řešení fasády
  • sklon střechy
  • tvar střechy i střešní krytinu
  • počet podlaží
  • hmotné členění stavby
  • velikost oken a dveří, ale také jejich členění

 

Zastavěnost pozemku

Pro některé lokality je také v územním plánu udávána maximální zastavěnost pro rodinné domy, jejich navazující objekty a zpevněné plochy. Maximální zastavěnost stavebního pozemku ovlivňuje také plochu, která má být určena pro zeleň. Tento parametr je odborně nazýván index zastavěnosti pozemku a udává hustotu zastavění jednotlivých lokalit pro bydlení. Tento přísný regulativ má omezovat investory, kteří by nejraději vydláždili celé pozemky, nebo vybudovali velké stavby například ve stávající zástavbě, kde by tak velké stavby koncepčně nemusely zapadnout.

 

Věcné břemeno na pozemku

Některé pozemky jsou nabízeny (prodávány) za výhodných podmínek. Nízká cena pozemku může někdy naznačit, že se k dané parcele váže věcné břemeno. Věcné břemeno je právní věc k věci cizí. Jeho vznik je podmíněný smlouvou. Když se zřídí věcné břemeno na stavebním pozemku, je potřeba počítat s určitým omezením při jeho užívání. Věcné břemeno dává jeho majiteli možnost využívat část cizího pozemku, na kterém je břemeno umístěno. Ve věci stavebního pozemku se může jednat o umístění inženýrských sítí nebo i přípojek okolních staveb. Dále to může být vazba na užívání průjezdu přes pozemek nebo umístění samotné komunikace.

 

Informace o věcném břemenu

Pokud prověřujete stavební pozemek, je důležité se na danou parcelu podívat do katastru nemovitostí. Pokud se k danému pozemku váže věcné břemeno, najdete jeho zmínku v podnadpisu „Omezení vlastnického práva“. Podrobnější prozkoumání věcného břemene je možné na vyžádání, když se osobně zastavíte na katastrálním úřadě. Tato služba je však zpoplatněná.

 

Zjištění polohy inženýrských sítí na pozemku

Jak již bylo zmíněno, jako věcné břemeno může být pojato velké množství věcí umístěných na pozemku. Co se týká vedení inženýrských sítí, rozlišujeme podzemní a nadzemní vedení. Jejich polohu lze zjistit pomocí žádosti „Vyjádření k existenci sítí“. Většina provozovatelů inženýrských sítí poskytuje tuto službu zdarma na svých webových stránkách. Toto vyjádření pak bývá vyhotoveno do 30 dnů od podání žádosti. Součástí vyjádření je potom přehledná mapa parcely, která byla zvolena při podání žádosti. Na mapovém podkladu jsou zaneseny všechny inženýrské sítě daného provozovatele, které mohou procházet přes stavební pozemek. Díky těmto informacím o poloze inženýrských sítí si stavebník s projektantem dokáží udělat představu, jak lze pozemek využít s ohledem na budoucí výstavbu.

 

 Autor: Ing. Marek Kuchař