ADMD

Jsme členem ADMD

Asociace dodavatelů montovaných domů sdružuje výrobce montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Základním úkolem ADMD je zabezpečení kvality staveb na bázi dřeva prostřednictvím certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK).

Firmy sdružené v ADMD se chtějí výrazně odlišit od těch výrobců, kteří nejsou schopni dodržovat technické parametry ovlivňující kvalitu dřevostaveb a jejich životnost, proto certifikaci dle DNK podléhají pouze firmy sdružené v ADMD.

admd-nove-logo.jpg

Základní činnosti ADMD

  • je nevládní zájmové sdružení výrobců a dodavatelů montovaných domů na bázi dřeva
  • zabezpečuje činnost a služby pro své členy především v oblasti poradenské, propagační a vzdělávací
  • spolupracuje s orgány státní správy
  • informuje své členy o aktuálním stavu a zamýšlených změnách legislativy
  • prosazuje objekty na bázi dřeva
admd-dekret-clen-202321.jpg

Video prezentace ADMD

Dokument národní kvality DNK

Všichni členové ADMD se zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Tento dokument se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a není snadné splnit všechny jeho požadavky.Aby tento proces prokazování kvality členů ADMD byl plně transparentní, provádí ověřování dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Splněním všech požadavků získávají jednotlivý členové certifikát a současně i právo prokazovat se značkou kvality ADMD. Oprávnění prokazovat se touto značkou není trvalé. Certifikační orgán provádí ověřování kvality dřevostaveb kontinuálně. V současné době všichni členové prokazatelně splnili požadavky DNK a disponují tímto symbolem. Přehled členů ve vztahu ke splnění certifikačních požadavků je zobrazen v menu členové na www.admd.cz

Informační výtah z Dokumentu národní kvality pro montované domy na bázi dřeva Úvod DNK vznikl z iniciativy ADMD ve spolupráci s VVUD. Cílem dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce resp. montáž staveb, než certifikace vyplývající z NV 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tato certifikace se zabývá i tzv. staveništní montáží, to jest kompletací jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav. Po úspěšném provedení certifikace nezávislým certifikačním orgánem (VVUD) je členovi ADMD umožněno využívat a uplatňovat výhody plynoucí z udělení značky kvality ADMD.

Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní znaky staveb prověřovány. Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Značka kvality ADMD bude dávat potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. Touto značkou se budou moci prezentovat pouze členové ADMD, kteří budou splňovat pravidla DNK. Základní pravidla certifikace Dokument je rozdělen na tři části.První část zahrnuje společné požadavky pro obě technologie výroby (stavby): prefabrikace a staveništní montáž. Druhá část stanovuje požadavky na výrobu prefabrikovaných prvků včetně jejich osazení na staveništi a třetí část se zabývá staveništní montáží.

Společnosti, jejichž stavby nejsou sestaveny pouze z prefabrikovaných prvků a sestav (prefabrikované stěny, stropy i střešní pláště), musí pro ty části, které jsou montovány na staveništi (princip staveništní montáže), respektovat ustanovení třetí části tohoto dokumentu. Pravidla certifikace ADMD nelze splnit pouze certifikací dílčích prvků a sestav. Smyslem značky shody DNK je sledování a záruka kvality z pohledu celého díla – stavby. Více na www.admd.cz